Agenda

Januari 2019
Vr. 4 januari
Oliebollenpartij????
Mei 2019
Wo. 8 mei
Start seniorencompetitie
Aanvang 19:30 op het sportveld
Wo. 8 mei
Start jeugdtraining en competitie
Aanvang 18:30 op het sportveld
Juni 2019
Zon. 9 juni
Sikmapartij
Aanvang 13:00 in Oosthem
Zat. 29 juni
KNKB schooljongens
Aanvang 10:00 op het sportveld in IJlst