Agenda

Mei 2019
Wo. 8 mei
Start seniorencompetitie
Aanvang 19:30 op het sportveld
Wo. 8 mei
Start jeugdtraining en competitie
Aanvang 18:30 op het sportveld
Juni 2019
Vr. 7 juni
Federatie jeugdpartij
16:00 op it sportfjild in Drylts
Zon. 9 juni
Sikmapartij
Aanvang 13:00 in Oosthem
Zat. 29 juni
KNKB schooljongens
Aanvang 10:00 op het sportveld in IJlst
Juli 2019
Zat. 6 juli
Federatiedag "Bring de keatsers by 't keatsen"
Yn Easterein, federatie jeugd en dames en heren hoofdklasse.
Zon. 7 juli
Damstrastucpartij
13:00 in Easthim
Augustus 2019
Zat. 31 augustus
Zijslingbaggerpartij
13:00 in Jutrijp
September 2019
Vr. 6 september
Nachtkeatsen
21:00 op it sportfjild in Drylts