Agenda

Augustus 2019
Zat. 31 augustus
Zijslingbaggerpartij
Oanfan 13:00 yn de Jutrijp
September 2019
Vr. 6 september
Nachtkeatsen
Oanfang 21:00 op it sportfjild yn Drylts
Zon. 8 september
Damstrastuc partij
13:00 op it sportfjild yn Easthim