Nieuws

  • Nico de Boer, Bauke Sikma en Edward Kamphuis winnen Sikmapartij 
  • HANDSCHOEN BLIJVEN LIGGEN BIJ FEDERATIE JEUGDPARTIJ - mail nijemoed@outlook.com
  • Oud voorzitter Van der Kooi, krijgt bondsinsigne voor 21 jaar voorzitterschap
  • Nico de Boer, Hans Sikma en Dennis Damstra winne earste partij fan it jier yn de seal

 Laatste update maandag 10 juni 2019

  • Foto's en uitslag Sikmapartij
  • Foto's en uitslag federatie jeugdpartij
  • Foto's jaarvergadering
  • Foto's en ferslag fan it sealkeatsen