Nieuws

  • Sytze Bram de Witte, Jelmer de Boer en Reinder Reitsma 3e verl. op SWF partij yn Bolsward
  • Nico de Boer, Bauke Sikma en Edward Kamphuis winnen Sikmapartij 
  • Oud voorzitter Van der Kooi, krijgt bondsinsigne voor 21 jaar voorzitterschap
  • Nico de Boer, Hans Sikma en Dennis Damstra winne earste partij fan it jier yn de seal

 Laatste update 8 augustus 2019

  • Foto's en uitslag KNKB schooljonges
  • Foto's en uitslag Sikmapartij
  • Foto's en uitslag federatie jeugdpartij