Nieuws

  • Start veldtraining en competitie op 3 mei
  • Tjerk Bakker winnaar veldcompetitie 2016 en zaalcompetitie 2016/2017
  • Wim Zijsling, Rudy Bosma en Lieuwe Bergstra winnaars fan de oliebollenpartij

 Laatste update woensdag 3 mei

  • Foto's jierfergadering
  • Foto's en ferslach oliebollenpartij