Nieuws

  • Tjerk Bakker en Jan Sikma winne nachtkeatsen yn Drylts
  • Rijkel Dotinga (1e), Tjerk Bakker (2e) en Hans Sikma (3e) yn competitie 2022
  • Johan Boorsma, Klaas Westerbeek en Sytze de Vries winne grute bal partij bij Piet ten Woude
  • Wouter van der Goot, Douwe Andela en Wiep de Boer winne Sikmapartij yn Easthim
  • Boek bestellen, mail naar nijemoed@outlook.com kosten bedragen € 10,00 

 Laatste update maandag 12 september 2022

  • Foto's en verslag nachtkaatsen
  • Foto competitie winnaars
  • Foto's en verslag jeugdwedstrijd Nije Moed
  • Foto's en verslag grote bal partij bij Piet ten Woude