Nieuws

  • Hendrik Jan van der Velde, Dennis Damstra en Jacob van der Velde winne Sikmapartij
  • Tjerk Bakker winnaar veldcompetitie 2016 en zaalcompetitie 2016/2017
  • Wim Zijsling, Rudy Bosma en Lieuwe Bergstra winnaars fan de oliebollenpartij

 Laatste update woensdag 7 juni

  • Foto's en ferslach Sikmapartij
  • Foto's jierfergadering
  • Foto's en ferslach oliebollenpartij