Nieuws

  • Tjerk Bakker en Nico de Boer winnaars oliebollenpartij
  • Tjerk Bakker en Jan Sikma winne nachtkeatsen yn Drylts
  • Rijkel Dotinga (1e), Tjerk Bakker (2e) en Hans Sikma (3e) yn competitie 2022
  • Boek bestellen, mail naar nijemoed@outlook.com kosten bedragen € 10,00 

 Laatste update zaterdag 31 december 2022

  • Foto's en verslag oliebollenpartij
  • Foto's en verslag nachtkaatsen
  • Foto competitie winnaars