Foto van Martin de Groot 

 

Nieuws

  • Douwe van Slooten en Pieter Kor Spoelstra winnen nachtkaatsen in IJlst
  • Tjerk Bakker en Joop van der Goot winne Zijslingbaggerpartij yn de Jutrijp
  • Justin van Dijk, Bauke Sikma en Lieuwe Bergstra winne Damstrastucpartij yn Easthim
  • Hans Wassenaar en Nienke Sijbrandy keaningen fan de KNKB Hoofdklasse yn Drylts
  • Douwe van Slooten, Tjitze Dotinga en Lieuwe Bergstra winnen Gebr. Sikmapartij

 Laatste update zondag 16 september 2018

  • Foto's en verslag nachtkaatsen
  • Foto's en verslag Zijslingbaggerpartij
  • Foto's en winnaars jeugd en seniorencompetitie
  • Foto's en verslag Damstrasctucpartij
  • Foto's Nije Moed en Bring de keatsers by 't keatsen op de overtuinenfair