Nieuws

  • Sytze Bram de Witte (Koning) en Pieter Kor Spoelstra winnen nachtkaatsen
  • Tjerk Bakker, Auke Wiersma en Lisanne de Boer winne Zijslingbaggerpartij
  • Sytze Bram de Witte, Jelmer de Boer en Reinder Reitsma 3e verl. op SWF partij yn Bolsward
  • Nico de Boer, Bauke Sikma en Edward Kamphuis winnen Sikmapartij 

 Laatste update maandag 9 september 2019

  • Foto's en uitslag nachtkaatsen
  • Winnaars en foto's van de jeugd en seniorencompetitie 
  • Foto's en uitslag Baggerpartij
  • Foto's en uitslag KNKB schooljonges