Agenda

Juni 2018
Zat. 2 juni
KNKB welpen famkes
Oanfang 10:00 oere op it sportfjild yn Drylts
Juli 2018
Zat. 7 juli
Bring de keatsers by it keatsen in Drylts
Federatiedag Sneek e.o. met in de ochtend vanaf 10:00 uur en begin van de middag de jeugd van de federatie. Vanaf 14:00 Dames en Heren hoofdklasse.
Zon. 15 juli
Damstrastucpartij yn Easthim
Aanvang 13:00 op het sportveld in Oosthem.
September 2018
Wo. 5 september
Afsluiting jeugdseizoen
Zat. 8 september
Zijslingbaggerpartij yn de Jutrijp
Aanvang 13:00 op het veld bij Zijsling's baggerbedrijf in de Jutrijp.
Vr. 14 september
Nachtkaatsen op het sportveld in IJlst
Aanvang 21:00 op het sportveld in IJlst bij de Utherne.