Agenda

Mei 2020
Zon. 31 mei
Sikmapartij yn Easthim
Juni 2020
Vr. 5 juni
Federatie afdeling kampioenschappen
Federatie afdeling kampioenschappen aanvang 16:00 uur
Zat. 20 juni
Bring de keatsers by 't keatsen in Balk
Dit jaar in Balk
Juli 2020
Zat. 4 juli
KNKB schooljongens A+B
Oanfang 10:00 op it sportfjild yn Drylts