Agenda

Mei 2021
Zon. 23 mei
Sikmapartij
Juni 2021
Zat. 19 juni
Bring de keatsers by 't keatsen
Yn Skearnegoutum
Juli 2021
Zat. 3 juli
NK 50+ yn Drylts
Aanvang 10:00 op het sportcomplex "de Utherne"
Vr. 9 juli
Federatie jeugdpartij
Aanvang 16:00 uur
September 2021
Zat. 4 september
Zijslingbaggerpartij ??
Vr. 10 september
Nachtkeatsen ??